Høy vekst i søkertall til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole har historisk høye søkertall.

Primærsøkere - Storhamar som førstevalg

Skolen har ikke hatt så mange primærsøkere til sine tilbud på mange år. I skrivende stund har vi 100 flere søkere enn i fjor. Skolen har økt antall søkere til yrkesfag Vg1 både innen restaurant og matfag og helse og oppvekstfag. Det er svært gledelig siden etterspørsel innen disse yrkesretningene er høy i vår region, og fylket må utdanne flere til begge bransjer. Her er det også gode muligheter for lærlingeplasser, og vi har godt samarbeid med lærebedrifter i regionen. Fremtidige arbeidsgivere for våre elever. Skolen har også økning i antall søkere til våre andre programområder, og vi ser at idrettsfag fortsatt er populært hos mange ungdommer.  

Restaurant- og matfag 

Spesielt gledelig er det at vi har greid å snu trenden på Restaurant- og Matfag. Her har vi 49 Primærsøkere (søkere som har tilbudet som førstevalg).  Restaurant- og matfagbransjen roper etter flere fagarbeidere og derfor er det svært gledelig at vi opplever økning i søkningen til dette faget. 

Kim Michael Krohn som er avdelingsleder for Restaurant- og matfag tror at en av årsakene til økningen er vårt gode nettverk med bransjen på Hamar. De er med å støtte opp om vårt arbeid med Ung Restaurant og stiller alltid opp med praksisplasser når vi trenger det. Det at vi hele tiden utfordrer oss selv med å gjøre fagene så virkelighetsnære som mulig, med å ha restaurant, butikk og matvogn som arenaer som elevene kan jobbe i her på skolen. Vi jobber for at elevene skal føle en trygghet, samtidig som vi utfordrer dem med spennende gjøremål, som konkurranser. Dette er med på å forberede elevene til læretiden og gjør overgangen så lett som mulig. Vårt internasjonale samarbeid gjør det mulig for elever både på Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag å dra til Znojmo i Tsjekkia i den ene Yrkesfaglige praksis perioden. Vi er foregangsskolen for Restaurant- og matfag og er den klart største skolen i Innlandet innenfor dette området.  

Helse- og oppvekstfag

Det er også svært hyggelig med en økning av søkere til Helse og oppvekstfag. Her har vi klart å snu den nedadgående trenden og har stor økning i søkere. På vårt yrkesfaglige løp har vi 68 primærsøkere  og på Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse har vi 57 primærsøkere. Dette er også en bransje som har skrikende behov etter fagarbeidere innen helse og derfor er det gledelig med økt innsøkning.  

Bente Melbye som er avdelingsleder for Helse- og oppvekstfag, tror at en av årsakene til at vi nå har klart å snu trenden er skolens satsning på bl.a. velferdsteknologi. Tette bånd til bransjen og stort fokus på god reel arbeidspraksis ute for elevene er også en viktig årsak. 

 «Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tilbudene våre og ved å ha et tett samarbeid med bransjen kan vi sammen samarbeide for å utvikle fagene/yrkene i tråd med samfunnets behov. Helsefagene vil i årene framover kreve nye kompetanser og at vi tenker innovativt. Fra høsten vil vi derfor sette et enda sterkere søkelys på helseteknologi allerede fra vg1».   

Storhamar videregående skole har inngått et samarbeid med Borgund videregående skole fra Ålesund som har et eget søkbart tilbud innenfor dette området. Vi tror på at det å ha søkelys på utvikling gjør at vi blir mer attraktive for søkerne. I tillegg er vi en av de største skolene innen Helse- og oppvekstfag i Innlandet og har mange dyktige og engasjerte lærere som er opptatt av utvikling. 

Idrettsfag

Skolen opplever også svært god søkning på Idrettsfag. Her har vi 96 primærsøkere til 50 plasser. Vi ser at det er et sterkt idrettsmiljø i Hamar og det er flere søkere til idrettsfag enn noen gang på Hamar. 

Avdelingsleder Eva Grytan sier «At flere elever søker idrettsfag i idrettsbyen Hamar er gledelig, da det skaper idrettsglede for flere og er et positivt og viktig bidrag til folkehelse og livsmestring.  

Ca 50% av elevene våre velger breddeidrett. Breddeidrett er et populært valgfag for elevene, med sitt mangfold av ulike kurs» 

Storhamar videregående skole utdanner idrettsfagelever i et bredere perspektiv enn kun toppidrett. På idrettsfag har de også fagene Idrett og samfunn, treningslære og treningsledelse som gir elevene mer fordypning i idrettsfagene. Innen toppidrett tilbyr skolen i dag fotball og håndball og utholdenhet. Tilbudet vil kunne utvides til å gjelde flere idretter etter behov. 

Påbygg til generell studiekompetanse

Til slutt vi vi også nevne at vi har gledelig stor søkning til Påbygg, som gir studiekompetanse til de som har gått ett yrkesfag. På påbygg 4 som elevene tar etter at de har vært ute i læretid har vi 49 søkere til 30 plasser og på påbygg 3 har vi 59 søkere til 30 plasser.  

Rektors oppsummering

Rektor Hjørdis Bjølseth er glad for at skolen er godt søkt. I tillegg til gode søkertall for Vg1 er innsøkingen til våre studieprogram innen yrkesfagene på vg2 også er svært god og ser at vi kanskje også må øke tilbudet på både Vg2 helsefagarbeider og Vg2 kokk- og servitørfag. Vi ser at det viktigste vi kan gjøre er å gjøre er å lage en best mulig opplæring for våre elever hver eneste dag. Dette er hardt arbeid, men vi har et meget godt profesjonsfaglig samarbeid på skolen. Våre lærere står på hver dag for våre elever og det er det som gir resultater på lang sikt. Vi skal være utviklingsorienterte og vi er fortsatt stolte over det annerkjennelsen vi fikk ved å bli tildelt Dronning Sonjas skolepris. Vi har søkelys på inkludering og mangfold og det er kanskje det som gjør at vi er en så attraktiv skole. 

Sommerbilde av skolebygget - Klikk for stort bildeUtvendig bilde av skolen Storhamar vgs